Dân túy hay dân… gì?
Chính trị/ Dân túy hay dân… gì?

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng vừa công...