Nhân dân đề nghị TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ nhiệm vụ đứng đầu đất nước!

Mong cầu sự đoàn kết của BCT, BBT và TW đảng sẽ đồng tâm cùng bác Trọng để giúp dân, giữ và phát triển đất nước. “thần thiêng thì cốt bộ hạ”. Nhân dân cần bác Trọng đứng đầu và nhân dân cũng rất cần sự đồng lòng đoàn kết của BCT, BBT, TW đảng cùng bác Trọng.

Nhân dân mong cầu chọn được đội ngũ đủ đức đủ tài (vẫn biết chọn được không phải là dễ).

Khó vì lòng người đổi thay, khi chọn họ không thế, sau khi đương nhiệm họ bị mua chuộc lôi kéo ai mà đoán được? Dù khó cũng phải làm vì niềm tin của dân với chế độ và đó là trách nhiệm lớn lao của những người Việt Nam yêu nước.

———-
(Trích)

Với tất cả nỗ lực, tâm huyết của Bộ Chính trị, Bạn Chấp hành TW mà người đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, “người đốt lò vĩ đại” thì củi tươi, củi khô, củi to, củi nhỏ đều phải cháy.

Những đám cháy rất to, sưởi ấm lòng người và xua tan những giá buốt cuối đông. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được bền chặt hơn.

Tuy nhiên, đây mới là những kết quả bước đầu của chiến lược “nhổ bỏ cây bị sâu bệnh để cứu cả vườn rau”. Trước mắt, để chỉnh đốn đảng, để đảng ta thật sự là “vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ của nhân dân” thì cần có sự chung tay góp sức của toàn đảng, toàn dân.

Đại hội Đảng các cấp đã cận kề, cần lắm những con người có đủ tâm, tầm để lãnh đạo đất nước, công tâm, khách quan trong việc lựa chọn nhân sự. Chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định 205.

Sử dụng những người có đầy đủ những phẩm chất, có năng lực, trình độ nhưng không có mối quan hệ tốt, không nịnh hót, a dua, không chạy chọt để được thăng tiến đó mới là điều khó nhất.

Tổ chức cần phải tìm cho ra người có đức, có tài để bồi dưỡng, bổ nhiệm họ chứ không cần những kẻ tự tìm đến tổ chức để xin xỏ, chạy chọt, ton hót với động cơ không trong sáng. Sử dụng người làm được việc nhưng không có mối quan hệ tốt lãnh đạo, người có thẩm quyền đề đạt, bổ nhiệm vì mục đích chung mới là khó.

BỔ NHIỆM NGƯỜI CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN THÌ CHẮC CHẮN HỌ SẼ TÌM CÁCH VƠ VÉT TRIỆT ĐỂ ĐỂ THU HỒI VỐN. Như thế là mất uy tín của đảng, mất niềm tin của nhân dân.

Cần thực hiện đồng bộ từ TW đến cơ sở chứ không chỉ là “trên nóng dưới nguội’.

Được thế thì xã tắc may lắm, nhân dân may lắm. (hết trích).

Cre: Lão chăn bò DVK