Xuân trường

Tâm linh – sự khai trí dân tộc hay th ảm h ọa cho giống nòi?

An ninh - Quốc phòng/ Tâm linh – sự khai trí dân tộc hay th ảm h ọa cho giống nòi?

Trong lịch sử đất nước và dân tộc, chưa bao giờ Phật giáo lại phát triển “rực rỡ” và trở nên “hùng mạnh” như bây giờ, nó phát triển ở một thể chế toàn trị trên nền tảng của chủ nghĩa vô thần – đó là một nghịch lý. Đi...